16 novembre 2023 : Visite de la Bourse de Luxembourg des élèves de 1ères Option « Economie autrement ».

Description


Eis Schüler goufe vum Maurice Bauer empfaange. Den Här Bauer war Secrétaire général vun der Bourse an duerch d'Walen vum 8. Oktober ass hien elo 1. Schäffen an der Stad Lëtzebuerg an Deputéiert gi. Den Här Bauer huet sech a senge leschten Deeg op der Bourse extra fir eis Zäit geholl fir des Visitt an fir eise Schüler de Rôle vun der Bourse ze erklären. E grousse Merci un den Här Bauer fir des interessant Konferenz!

 Retour aux articles