Visite Raiffeisen

Visitt Raiffeisen

Description


Visitt vun de 1ères Schüler aus der Option "Economie, autrement", den 21 Abrell 2022 bei der Raiffeisen. Madamm Fanny Schlesser, Happiness Officer, huet eise Schüler en Exposé iwert de Secteur financier am allgemengen ënnert Form vun engem Quiz presentéiert, d'forme juridique "coopérative" erkläert, vun de Métiers de la banque an iwwert déi verschidden Formatiounen déi an dem Secteur gebraucht gi, geschwat an nach Tuyauen gi wéi en eng Lettre de motivation an e gudde CV schreift. Fir Iessen a Gedrénks war och gesuergt! Nach eng Kéier e grousse Merci un Madamm Schlesser an un Raiffeisen fir hire Accueil!

 Retour aux articles