L'administration du LRSL est fermée pendant le congé de Carnaval 

 

L'offre scolaire au Lycée Robert-Schuman

Notre lycée offre l'enseignement secondaire de la classe de 7e d'orientation jusqu'aux classes de 1re pour toutes les sections sauf E (Beaux Arts) et F (Musique). L'horaire est celui de la journée continue allant de 7.55 à 13.55 heures. Nos effectifs varient entre 750 et 800 élèves.

En savoir plus sur notre lycée

              


Initiatioun an den Lacrosse op der Optioun Multisports vun den 1èren

 


Classe neige 2020

Wéi schonn déi 10 Joer virdrun sinn mir och dëst Joer mat den Schüler vun 6e op Laplagne gefuer. Et waren 70 Schüler mat derbäi, an ënnert hinnen war och ee Gebuertsdagskand. Niewent 20 Stonnen Ski, goufen och aner flott Aktivitéiten proposéiert: Slackline, Karaoke, Schlittschong etc.
 


Scheckiwwerreechung vum LRSL un d’Fondatioun Wonschstär
 

Et ass schonn bal zur Traditioun ginn: de Bénéfice vum LRSL Wantermaart, deen mir all Joer um Enn vum 1. Trimester organiséieren, spende mir och dëst Joer un d’Fondatioun Wonschstär. Deen nach ewell substantielle Montant vun 3500 € gëtt vun hinnen integral op d’Acquisitioun vun engem Exoskelett gesat. Dësen Apparat hëlleft gelähmten Leit, mee awer och Leit, déi un Parkinson erkrankt sinn oder en ACV erlidden hunn, erëm ze goen.

Dass dee Montant zesumme komm ass, verdanke mir dem Kachen & Brachen, Bastelen & Schaffen vun all eise Klassen, déi den 17. Dezember zesummen mat hire  Professeren hir Produiten der Schoul Communautéit mat den Elteren ugebueden hunn. E grousse Merci vun der Direktioun un si alleguer.


Informationsabend im LRSL
 

Am 15. Januar fand im LRSL, in Zusammenarbeit mit der Elternvereinigung und dem SePAS ein Informationsabend zum Thema “Die Drogenthematik in Luxemburg – Gesetze, Situationsanalyse, Probleme und Prävention” statt.  Die Redner waren Herr Steve Goedert vom « Service Prévention de la Police Grand-ducale du Luxembourg » und Herr Meneghetti vom « Service Impuls de Solidarité Jeunes a.s.b.l. ». Nach den äußerst interessanten Vorträgen der beiden Redner kam es zu einem regen Austausch mit dem Publikum, das viele Fragen zu dem höchst aktuellen Thema hatte.


Actualités